Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ

„ДЮРА-ТАЙЛС БГ“АД:

За ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД, защитата на личната информация е от голямо значение и компанията посвещава много усилия, за да осигури тази защита.

В много случаи фирмата взаимодейства с други дружества („Контрагенти “), които не действат сами, а чрез своите служители, представители или други лица, които имат правото или задължението да ги представляват или обвързват, както и да изпълняват техни задължения.

Това уведомление обяснява как ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД обработва лична информация, която идентифицира или чрез която може да се идентифицират физически лица („Лични данни “), представляващи или действащи от името на юридически лица, с които ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД има отношения по повод получаване и изпълнение на поръчки/а за закупуване на продукти (стоки и услуги) на това дружество или по повод сключване и изпълнение на договор/и за продажба/ услуга.

 1. Кой обработва Личните данни?

ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД, с което сте или сте били в търговски взаимоотношения;

с ЕИК 203896665, със седалище и адрес на управление в гр. Нови Пазар, бул. Цар Освободите № 43, имейл за контакт: info@duratiles.bg;

Горе посоченото дружество обработва Личните данни като администратор на лични данни и определя целите и средствата за обработване на Личните данни.

От тук насетне в настоящото уведомление това дружество ще бъде наричано като „ДЮРА-ТАЙЛС “.

 1. Кои са лицата, чиито Лични данни обработваме?

За сключване и изпълнение на договор/ поръчка, ДЮРА-ТАЙЛС обработва Лични данни за поне едно от следните лица (всяко едно от тези лица се нарича по-долу „Лицето “):

 1. Законен представител на Контрагента;
 2. Представител по пълномощно на Контрагента;
 3. Лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в договора или по друг начин от Контрагента; и/или
 4. Служител на Контрагента, чиито служебни задължения са свързани или необходими за изпълнението на договора/ поръчката.

 

 1. Какви лични данни обработваме?

Във връзка с поръчки и договори за продажба на свои продукти ДЮРА-ТАЙЛС обработва следните групи Лични данни на Лицето:

 • Идентификационни данни;
 • Данни за контакт;
 • Данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента (длъжност; договор за възлагане; друго).

Предвид различното качество на Лицето спрямо Контрагента и връзката му с поръчката/ договора, ДЮРА-ТАЙЛС може да обработва различна част от посочените Лични данни на Лицето за различни цели. Това е така, защото всяко Лице има различна функция за Контрагента или договора. Например, законните представители са тези, които имат правото да обвързват Контрагента по закон и за да установи дали един договор е надлежно сключен, ДЮРА-ТАЙЛС трябва да провери дали лицето, подписало договора има правомощията да обвърже Контрагента. Законните представители или други служители на Контрагента може да са и лица за контакт и ДЮРА-ТАЙЛС трябва да съхранява техните данни, за да може да влезе в контакт с Контрагента. Някои от гореописаните групи Лични данни ДЮРА-ТАЙЛС събира лично от Лицето или получава от Контрагента, докато други ДЮРА-ТАЙЛС събира независимо от публично достъпните регистри и източници на информация (напр. от Търговския регистър към Агенция по вписванията).

 1. За какви цели обработваме Личните данни?

ДЮРА-ТАЙЛС обработва Личните данни на Лицето във връзка с поръчка/ договор за закупуване на негови продукти (стоки и услуги). Конкретните цели, за които обработваме Лични данни на Лицето, включват:

 • Сключване и изпълнение на договора/ поръчката;
 • Отразяване на сделката/ите в търговските книги на дружеството за целите на счетоводното отчитане съгласно законодателството на ЕС и националното българско законодателство;
 • Извършване на плащания по договора/поръчката и предоставяне на обезпечения;
 • Транспорт и застраховане на товара, ако се изисква от договора/ поръчката;
 • Вътрегрупово докладване и анализ на дейността;
 • Независим одит на годишните финансови отчети на дружеството от регистриран одитор;
 • Допускане до обекти на ДЮРА-ТАЙЛС, ако се налага за сключването или изпълнението на договора/ поръчката.
 1. На какво правно основание обработваме Личните данни?

ДЮРА-ТАЙЛС обработва Личните данни на Лицето на поне едно от следните правни основания:

 • Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на поръчката/ договора, по който Лицето е страна;
 • Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо ДЮРА-ТАЙЛС. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по договора/ поръчката;
 • Обработването е необходимо за защитата на легитимни интереси на ДЮРА-ТАЙЛС (освен ако пред тези интереси на ДЮРА-ТАЙЛС следва да се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето, като субект на Личните данни).
 1. Как съхраняваме и обработваме Личните данни?

ДЮРА-ТАЙЛС съхранява Личните данни за Лицето в електронна форма и на хартия. Освен това, ДЮРА-ТАЙЛС поддържа бази данни с Личните данни на Лицето в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на документооборота. ДЮРА-ТАЙЛС съхранява и обработва Личните данни на Лицето в защитена среда. Достъп до Личните данни, които обработва ДЮРА-ТАЙЛС, имат само тези служители на ДЮРА-ТАЙЛС, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Тези лица включват ограничен брой служители от отдел „Финансово-счетоводен“ и ограничен брой служители от Търговски отдел, отдел Износ и отдел Маркетинг според предмета на конкретния договор/ поръчка. Обработването на Лични данни може да включва една или повече от следните дейности: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. ДЮРА-ТАЙЛС разполага и поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на Личните данни на Лицето.

 1. За какъв срок съхраняваме Личните данни?

ДЮРА-ТАЙЛС съхранява Личните данни на Лицето, докато договорът/ поръчката има действие и за още 11 (единадесет) години след прекратяването му с оглед изискванията на счетоводното законодателство.

 1. С кого споделяме Личните данни? Предоставяме ли ги в трети страни?

ДЮРА-ТАЙЛС  не споделя Лични данни на Лицето с други дружества и никакви администратори нямат достъп до Личните данни на Лицето, освен ако не разполагат с това право по закон (напр. НАП, съдебни изпълнители и др.).

 1. Възможно ли е допълнително разкриване на Личните данни?

Личните данни могат да бъдат разкрити от ДЮРА-ТАЙЛС, при условие че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на ДЮРА-ТАЙЛС или свързаните с него юридически лица. Лични данни на Лицето могат да бъдат разкрити и за да се изпълни договора/ поръчката, например на транспортни фирми, застрахователни компании, банкови и финансови институции според случая. Лични данни на Лицето могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на Лицето, легитимни интереси на ДЮРА-ТАЙЛС (освен ако пред тези интереси на ДЮРА-ТАЙЛС следва да се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето, като субект на Личните данни) или когато, по преценка на ДЮРА-ТАЙЛС, това е необходимо, за да може ДЮРА-ТАЙЛС да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

 1. Защитени ли са Личните данни?

ДЮРА-ТАЙЛС осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. ДЮРА-ТАЙЛС прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни.

 1. Какви са права на Лицето във връзка със защитата на Личните данни?

При условията на закона, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни:

 • право на достъп до своите лични данни, които се обработват;
 • право на коригиране на личните му/й данни, които се обработват;
 • право на изтриване на личните му/й данни, които се обработват (право „да бъдеш забравен “);
 • право на ограничаване на обработването на личните му/й данни, които се обработват; • право на преносимост на личните му/й данни, които се обработват;
 • право на възражение срещу обработването на личните му/й данни; и
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Лицето може да пристъпи към упражняване на правата с писмено съобщение до ДЮРА-ТАЙЛС на посочените в началото контакти, с изключение на правото на жалба, което се упражнява пред Комисията за защита на личните данни.

 1. Какво става в случай на промяна?

В случай на съществена промяна в начина, по който ДЮРА-ТАЙЛС обработва Личните данни на Лицето, и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, ДЮРА-ТАЙЛС ще уведоми Лицето за съответната промяна веднага, като даде на Лицето актуализирана версия на уведомлението.

Настоящото уведомление се прави от ДЮРА-ТАЙЛС до Лицето съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЛИЦЕТО

 

Долуподписаният/ата,

 

______________________________________________________________, като _______________________ (качество на Лицето спрямо Контрагента) получих екземпляр от горното уведомление, прочетох го и предоставих екземпляри от него за запознаване и на другите Лица, които имат отношение към сключването и изпълнението на договора/ поръчката от страна на _________________________ (името на Контрагента).

Разбирам съдържанието на този документ, приемам го за информация с ангажимент да го разясня и на другите Лица от _________________________ (името на Контрагента), като в потвърждение на това се подписвам:

 

_________________________ Дата:

 

____________________ [подпис на Лицето]